PROBAU

Was möchten Sie tun?

Warunki uczestnictwa
w loterii „Koszulki PROBAU 2021”
1.  Organizatorem konkursu i odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest firma BAUHAUS AG, Gutenbergstrasse 21, 68167 Mannheim, Niemcy 
2. Wygrywać mogą wyłącznie drużyny młodzieżowe E, F G amatorskich zespołów piłkarskich. Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze losowania spośród wszystkich kompletnych i prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. Osoby niepełnoletnie oraz pracownicy firmy BAUHAUS są wykluczeni z uczestnictwa. Uczestnictwo nie jest uzależnione od zakupu produktu, zlecenia usługi lub wyrażenia zgody na otrzymywanie reklam. Wielokrotne uczestnictwo w loterii jest niemożliwe. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko raz w danym okresie ważności loterii.
3. Kompletnie wypełnioną kartę loterii należy przesłać pocztą na powyższy adres lub oddać ją w dziale materiałów budowlanych specjalistycznego centrum BAUHAUS. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 30.05.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Uczestnictwo jest możliwe także online pod adresem www.probau.eu.
4. Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze losowania spośród wszystkich kompletnych i prawidłowo wypełnionych zgłoszeń i powiadomieni pocztą elektroniczną. Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu czterech tygodni od wysłania powiadomienia lub jeśli nie jest uprawniony do uczestnictwa w loterii bądź jeśli dostarczenie nagrody nie powiedzie się w szczególności z powodu odmowy przyjęcia, roszczenie do nagrody wygasa, a nowy zwycięzca zostanie określony w drodze losowania. Wypłata nagrody w gotówce oraz przeniesienie roszczenia do nagrody nie jest możliwe. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w jego centrum specjalistycznym. Obowiązuje niemieckie prawodawstwo. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.
5. Dane osobowe uczestnika loterii są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy loterii, to znaczy do określenia zwycięzców i dostarczania nagród w UE (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i są usuwane po upływie 3 miesięcy. Wykraczające poza ten zakres wykorzystanie danych do celów reklamowych ma miejsce tylko pod warunkiem, że uczestnik wyrazi na to zgodę. Dane osobowe na karcie uczestnictwa są wymagane do udziału w loterii i jej realizacji. Są one przekazywane wyłącznie firmom, którym zlecono przeprowadzenie loterii lub wydanie nagród. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info lub +49 621 3905 9801. 
W odniesieniu do Twoich zapisanych danych osobowych masz następujące prawa wobec osoby odpowiedzialnej:

  • prawo do informacji,
  • prawo do skorygowania,
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
  • prawo do przeniesienia danych,

ponadto istnieje prawo wniesienia odwołania do organów nadzoru. Więcej informacji na temat ochrony danych, pełnomocnika ds. ochrony danych oraz praw osoby zainteresowanej można znaleźć pod adresem www.bauhaus.info/datenschutz lub uzyskać pod numerem telefonu 0800/3905-000.

Stopka redakcyjna | Oświadczenie o ochronie danych